Liefde dringt zich nooit op: radicale overgave en kinderlijk vertrouwen is wat gevraagd wordt

De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ Marcus 10:13-27

EEN PAAR OBSERVATIES EN OVERPEINZINGEN VOOR KERST

Gelovigen lopen soms hinderlijk in de weg

Jezus heeft last van mensen die hinderlijk in de weg lopen en de vrije doorgang naar hem blokkeren. Het zijn de gelovigen die soms een barrière vormen voor degenen die eenvoudig bij Jezus willen komen – zonder vragen, zonder klachten, gewoon vanuit het pure verlangen bij Jezus te zijn. Gelovigen moeten zich soms diep schamen.

Als mensen (gelovigen of ongelovigen) liefde aan een kind geven, dan geef je liefde aan Jezus. Anderzijds, als mensen (gelovigen of ongelovigen) kinderen iets aandoen, dan laat Jezus geen misverstand over zijn oordeel bestaan. Dit zegt hij in Mattheüs 18: “Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!”

Jezus kijkt met liefde naar mensen van goede wil. Liefde neemt geen genoegen met halfslachtige toewijding. Je kunt Jezus niet ‘een beetje’ volgen.

Als het om zaken van het hart gaat is het alles of niets.

Als je alles kunt opgeven voor je opleiding, je carrière, je sport of je hobby – maar je kunt niet radicaal kiezen voor Jezus – dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Let wel: het is JOUW keuze.

De rijke man droop teleurgesteld af. Hij kon niet vrij zijn, want hij had zijn hart gegeven aan zijn bezit. Anders gezegd: hij was het bezit van zijn bezittingen geworden en kon daarom Jezus niet toebehoren. Jezus zei niet dat het onmogelijk was voor rijken om hem te volgen, hij zei dat het moeilijk was. We weten niet of de rijke man naderhand ingezien heeft dat zijn bezit hem niet kon redden maar dat Jezus dat wel kan. Ik vertrouw op de goedheid, rechtvaardigheid en liefde van Jezus. Kijk eens hoe Jezus naar deze man keek: met liefde.

De leerlingen van Jezus hebben net nog een berisping gehad. Ze liepen hinderlijk in de weg toen de kinderen bij Jezus wilde komen. Jezus is vol liefde, maar hij is niet laf of slap. Als het moet trekt Jezus een harde lijn: alles of niets. Ik put moed en hoop uit de woorden dat het voor mensen onmogelijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan, maar dat voor God niets onmogelijk is!

Goede Kerstdagen allemaal. abspoel at gmail dot com

17 gedachten over “Liefde dringt zich nooit op: radicale overgave en kinderlijk vertrouwen is wat gevraagd wordt

 1. Hoi Paul,
  Jij weet w.s. niet dat dit verhaal in de laatste aflevering van ‘Op zoek naar God’ indringend ter sprake kwam. Kijk eens op uitzending gemist. Je verwees er ook naar de laatse keer dat we elkaar spraken, nameijk in Mechelen, en dan met name naar de wijze waaarop Jezus de man laat gaan. Een extra waarschuwing achterwege laten zou harteloos geweest zijn, als de rijke man nu rechtstreeks zijn ondergang tegemoet zou gaan.
  Het onderwerp van eeuwig behoud is belangwekkend, maar ik meen verwarring te bespeuren bij christenen als het gaat om het oordeel over niet-gelovigen; en gelovigen ‘for that matter’. Het gaat mij dan niet om de discussie van een ‘second change’ na de dood dus, maar meer om de mogelijkheid om ‘gered’ te worden als door vuur heen. God ziet het diepste van ons hart aan (onze wil en verlangens), maar ons hart in de zin van geweten alleen, zal ons in Zijn licht altijd veroordelen. God ziet ‘godzijdank’ dus mijlen verder en zwijgt in Zijn liefde. M.a.w. het oordeel gaat aan ons voorbij, als wij Zijn reddende hand aangrijpen. Voor of na de dood geloof ik stellig, maar uiteindelijk is onze keuze wel final, denk ik en dat zegt de bijbel overduidelijk.

  1. Dank, Martinus.

   Ja, ik heb die kamelen-uitzending wel gezien en reageer daar nu ook op met deze blogpost. Ik had niets vooraf gezien, dus het is wel opmerkelijk dat ik zo inging op de worsteling van Jakob. Mijn uitnodiging aan Dennis van der Geest staat nog altijd: ik wil hem een prachtige judoworp laten zien in Hoofddorp… Een mens mag worstelen met God. Het punt is dat onze eigen trots en de ‘zekerheden’ waar we ons krampachtig aan vastklampen ons geloof in de weg staan. Vertrouwen is loslaten. Dat werd mooi geïllustreerd door de reactie van Dennis. Dit is de tragiek van ieder mens die een echte stap naar God niet wil maken omdat het je ALLES kost. Dat lijkt te veel gevraagd, maar als je de liefde van God ontdekt hebt, snap je dat dit in wezen geen offer is. Je komt thuis bij Vader en ontdekt zijn liefde. Je krijgt zoveel terug voor die ene stap in geloof…

   Ik geloof dat God ons volstrekt serieus neemt in de aanname of verwerping van zijn liefde. Of, zoals iemand het ooit formuleerde: je gaat niet tegen je zin de hemel in.

   De opdracht om mensen het goede nieuws van Jezus te brengen is 100% van kracht en we kunnen als gelovigen niet meer doen dat dat doorgeven wat we begrepen en ervaren hebben. Het is aan een ander om te beslissen wat je met dat getuigenis doet.

   Als het ‘uiteindelijk allemaal wel goed komt’ is er minder urgentie om mensen over Jezus te vertellen. Ze zoeken het dan zelf maar uit. Zelfs als God in zijn genade zo ver gaat dat hij mensen na de dood nog een extra keuzemoment geeft (ik zie er geen duidelijke aanwijzingen voor in de Bijbel) zou iedereen zichzelf tekort doen door hier op aarde een leven te leiden zonder God.
   Uiteindelijk is het oordeel over ons leven aan God. Hij weet hoeveel licht er op ons pad geschenen heeft en hoe duister het in ons leven geweest is. Hij weet wat ons schuldloos overkomen is en wat we bewust zelf hebben veroorzaakt. Hij weet ook wanneer wij gehandeld en gewandeld hebben naar zijn wil. Hij is goed, liefdevol en genadig en rechtvaardig in zijn oordeel.

 2. Zou hier best graag verder willen discussiëren over wat ik noem ‘second chance’ theologie. In ND van 18 september 2010 stond een artikel over “Het behoud van de ongelovige” n.a.v. een voordracht van Doornenbal. Elders heb ik daar op gereageerd, maar kon die reactie niet meer vinden. De teneur binnen christeijke kring is dat iemand het evangelie bij leven gehoord moet hebben, anders is er geen eens een eerste kans. Veelzeggend vind ik ook het ‘bekende’ YouTube filmple van Oprah Winfrey. Daar een felle discussie of je beter af bent het evangelie nooit gehoord te hebben, versus wel gehoord te hebben, maar bij leven afgewezen. Deze discussie zou ik wel eens gevoerd willen zien in het licht van bijna-doodervaringen. Wie waagt zich eraan???!!!

  1. Ik waag mij niet aan bijna-doodervaringen 😉 wel aan discussies (wanneer zij ergens toe leiden).

   De bijbel is duidelijk over de vraag hoe het zal zijn met mensen die het evangelie niet hebben gehoord. Paulus schrijft erover in Romeinen en ik denk dat je op alle belangrijke vragen die jouw discussie eventueel kan oproepen in dit bijbelboek goede antwoorden zult vinden.

   Om te beginnen zegt Paulus dat alle mensen het doel missen (dat is wat ZONDE betekent) en dat we dus allemaal in dezelfde hopeloze situatie verkeren. Dan legt hij uit dat de joden de wet van God proberen te houden, maar dat het niemand gelukt is om dit echt 100% te doen. De wet kan ons daarom niet redden want ook een kleine overtreding kan niet zomaar door God door de vingers worden gezien. God is heilig – we hebben altijd zijn genade nodig. In dit opzicht staat een jood er niet beter voor dan een ‘onbesnedene’ (heiden). Ieder mens is van nature in de macht van de zonde – maar God weet dat ook en heeft in zijn genade naar ons omgezien.

   In Rom. 2 vind je – volgens mij – een antwoord op jouw hoofdvraag: is er behoud buiten Christus om?

   “Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.” (Rom. 2:12-16)

   Uit deze woorden blijkt duidelijk dat God zal oordelen over het hart van mensen en over wat er vanuit dat hart is voortgekomen. Dit oordeel zal God door Jezus Christus laten uitspreken.

   Dit is de kern van wat Paulus in Rom. 3 zegt: “Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar.” En dit is de mooiste samenvatting van het Goede Nieuws die ik in de Bijbel kan aanwijzen (er is VRIJSPRAAK voor iedereen die in Jezus gelooft!):

   “Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.
   Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. Rom. 3:21-31

   Samengevat: God geeft vrijspraak aan iedereen die op Jezus vertrouwt. Maar hij is ook de God van alle andere mensen, gelovig, ‘anders-gelovig’ of ongelovig. Volgelingen van Jezus kunnen zich nergens op laten voorstaan, onze redding is een geschenk van God door Jezus. De wet (de voorschriften waar de joden zich aan willen blijven houden) is niet herroepen, maar vervuld door Jezus. Ons geloof bevestigt de wet.

   Gods genade gaat heel ver: hij strekt zich uit naar ALLE mensen.

   “Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.” Rom. 5:19-21

   In Romeinen 6 legt Paulus uit dat Jezus ons heeft vrijgekocht van de zonde (en van het natuurlijke gevolg van zonde: de dood) maar dat dit geen vrijbrief is om dan maar door te gaan met kwaad doen en ongehoorzaam aan God zijn. Het is juist een aansporing om naar God te luisteren en te gaan leven naar zijn wil.

   In Romeinen 7 vertelt Paulus dat hij verscheurd wordt door het verlangen om Gods wil te doen, terwijl hij in praktijk doorgaat met zondigen. “Ben ik nu een hopeloos geval?” vraagt hij zich af? Nee, mijn aardse natuur is hardnekkig en ongehoorzaam, maar met mijn verstand kies ik voor God en door Jezus zal hij mij redden (ondanks mijn verscheurdheid / innerlijke verdeeldheid – laatste verzen van Rom. 7).

   In Rom. 8 geeft Paulus aan hoe we, geleid door de Geest van God, kunnen leven naar de wil van God. Hij geeft ons daarbij een enorme bemoediging: niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

   Paulus is zo vriendelijk om Rom. 9 zelf voor ons samen te vaten in zijn laatste zinnen:

   “Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof. Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing, en niet van geloof.” (v. 30,31)

   In. Rom. 10 spreekt Paulus zijn hartsverlangen uit dat zijn geloofsgenoten (joden) de redding in Christus ook zullen omarmen. Deze redding is voor ALLE mensen en dit is de voorwaarde: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ (v. 9-13)

   In Rom. 11 schrijft Paulus iets heel opzienbarends. Ik lees er heel duidelijk in dat HEEL Israël (v. 26) zal worden gered, op grond van de genade die God gegeven heeft en nooit terugneemt.
   Gelovigen uit de heidenen hoeven zich dus niet verheven te voelen boven joden, want Israël is en blijft Gods volk waar wij (gelovigen uit de heidenen) aan zijn toegevoegd.

   De genade van God is geen vrijbrief om er maar op los te leven. In Rom. 12 geeft Paulus aan hoe je kunt leven naar Gods wil. Hij vat dat in deze slotzin samen: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (v. 21) Ook in Rom. 13 en 14 geeft Paulus praktische aanwijzingen voor een christelijke levensstijl; in 15 en 16 geeft hij nog wat persoonlijke mededelingen door.

   Zo, een gratis bijbelstudie over de brief van Paulus aan de Romeinen. Daar kan het ND, Doornenbal of Oprah Winfrey nog van alles over vinden… dit is wat de Bijbel ons leert en daar baseer ik mijn hoop en vertrouwen op – voor dit leven en voor de eeuwigheid die hierop volgt.

   Ik hoop dat je er iets aan hebt en dat er mensen zijn die de moeite nemen om dit te lezen. Meelezers, als je zover gekomen bent dat je zelfs dit nog lees, laat dan even een berichtje achter om me te laten weten dat je deze woorden begrepen hebt. Ik ben altijd bereid meer uitleg te geven. abspoel at gmail dot com

 3. Hoi Paul, dank voor de hele bijbelstudie. Je kunt het ook heel kort samenvatten: 1. God, of beter Jezus, oordeelt rechtvaardig over ieder mens van elke tijd. 2. Zij die de genade van Jezus hebben aangenomen, worden niet geoordeeld, maar genieten in elk geval vrijspraak.
  Persoonlijk zou ik dan niet het risico willen lopen om op mijn daden beoordeeld te worden, hoewel ik nooit kenmerkende overtredingen begaan heb..
  Maar dan “Heel Israël”: er staat wel bij: Dan; dus of je dat mag toepassen op alle joden van alle tijden? Dat lees ik er niet, maar: Dan.

  1. Dank voor je reactie, Derk! Ik ben het met je eens. Ik hoop op de ruime interpretatie en zie in de woorden van Paulus erg veel bewogenheid met mensen. Maar ook ernst. Ik ben benieuwd of er anderen zijn die hun licht kunnen en willen werpen op dit onderwerp – met name over wat je het laatst schrijft.

 4. @Paul
  Dank voor je samenvatting. Natuurijk kan ik mij daar in vinden. Ik denk dat we de Romeinenbrief inderdaad in z’n geheel moeten lezen, om die brief goed te kunnen begrijpen.
  De vraag is of Paulus daar mijn vragen bespreekt. Jij en ik begeven ons ook wel eens in kringen waar gezegd wordt dat het geven van kleding, een glas water en een vriendelijk woord al genoeg is om behouden te worden.
  Kijk, ik zoek de controverse niet, maar als je het kosmische verlossingswerk van Christus in al Zijn grootsheid bekijkt, dan moet er toch een lijn van denken mogelijk zijn waardoor iemand die het evangelie bij leven niet gehoord heeft, alsnog kan worden gered door de Redder van de wereld. Dat is geen vrijbrief tot zonde of een kwalijke aanmoediging om het evangelie niet te brengen, maar meer de logische uitkomst van een bewogen gedachtenstroom, die in harmonie lijkt te zijn met verhalen van mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad. Waarvan er overigens velen geen Christen worden, maar dat komt door het woordje bijna. Velen zijn net niet dood genoeg geweest. 🙂
  Maar goed, je nodigde me ‘elders’ onlangs uit tot een koffietreffen, waar ik nog niet op gereageerd had. Bij deze dan misschien? Drop me a date or something. Ik werk niet ver boij Schiphol vandaan. Een inspirerende omgeving voor hoogvliegende gedachten. D.w.z. als de toeristenchaos een beetje geluwd is. Stel ik de kritische vragen en speel jij dan voor Paulus?!

 5. prachtige uiteenzetting paul. hoewl ik me in “heel Isrel niet helmaal kan vinden”. maar ach er is zoveel te zeggen en te onderzoeken als het om God gaat. Wij zullen Hem nooit volkomen kunnen begrijpen in dit leven. wat is het geweldig dat we in Jezus niet in onzekerheid hoeven leven over ons behoudt. mooi dat we reeds nu in Zijn Koninkrijk mogen leven. dat is nu werkelijk Genade. wat anderen betreft? laten we delen in wat we van hem ontvangen hebben. we zullen met Paulus niet perfect zijn. we zullen de exacte waarheid misschien niet helemaal duidelijk hebben, maar we mogen wat we zelf(persoonlijk) met God ervaren hebben delen. dat wat werkelijkheid is geworden in ons leven. wanneer we dat doen zullen anderen dat ook ervaren op de een of andere manier. gelukkig hoeft er geen twijfel te zijn over het behoudt. veel christenen oordelen gauw. laten we ophouden met oordelen en gewoon onszelf zijn. niet een of andere christelijke intelectueel die de ander met allerlei bijbelteksten om de oren slaat. veelal maakt dat meer stuk dan dat we daarmee mensen voor christus winnen. ik zit nog ff na te denken over OZNG, en zie daar dat juist wanneer het gesprek open en transparant is en op gelijk niveau dat er iets gebeurt met mensen. dan is er ontmoeting, relatie. heerlijk om te zien en te ervaren in real life. daar gaat het volgens mij om. relatie met God en de mensen om ons heen.
  prachtig verwoord Paul, echt waar.

  groet erik velema

  1. “hoewl ik me in heel Isrel niet helmaal kan vinden”
   Je bent zo te zien ook een paar letters van je toetsenbord kwijt.

   Maar, dan ben ik benieuwd waarom je je daar niet in kunt vinden. Ik lees de tekst zo optimistisch en hoopvol mogelijk maar leg er – meen ik – niet meer in dan ik er uit halen mag. Mis ik iets?

 6. Ik hoop dat het nu iets beter over zal komen. heb de letters er nu zoveel mogelijk tussen geplakt. =D. snel typen is niet mijn sterkste punt.
  Is Israël behouden omwille van een soort van voorkeursbehandeling? Ik geloof niet dat God een lievelingetje heeft. Natuurlijk heeft God het volk gekozen om via dit volk tot de kern te komen van zijn prachtige plan. Dit volk heeft een speciale plek in Gods hart, maar dat heeft ieder mens. Ieder mens is uniek en door God gewild.
  Wanneer Paulus hier zo spreekt is dat m.i. het volk Israel, maar . ‘Heel Israel’ zou wellicht kunnen duiden op diegene die ook werkelijk God willen dienen. Diegene die werkelijk voor God kiezen. Die oprecht zijn in hun misschien foute of minder goede keuzes. Zoals dit ook voor ons geld.
  Wie maakt er immers altijd de juiste keuzes? Ik denk dat we allemaal foute keuzes maken, maar er zijn ook mensen die willens en wetens niets van God willen weten. Die zich totaal van Hem afkeren.
  Kijkend naar de uittocht uit Egypte word ook gesproken over het hele volk, maar zou nu daadwerkelijk iedereen bloed aan zijn posten hebben gesmeerd zodat de engel voorbij ging of zouden er ook bij zijn geweest die het niet hadden gedaan?
  Het blijft altijd ergens een interpretatie. Ik geloof dat ieder mens de keus heft God te kennen, maar dat we als mensen vaak niet duidelijk hebben wat Hij bedoeld of we interpreteren het op een andere manier dan God bedoeld heeft.
  God houdt van ons en wil dat we waarachtig zijn. dat we in relatie met Hem leven, daar falen we veelal in. Ieder mens, Jood, Griek, ik . bovendien zeggen we wanneer we zeggen dat heel Israel behouden wordt dat iedereen behouden is. immers wij, die niet zijn volk waren, zijn nu Zijn volk geworden.
  leg ik er op deze wijze iets in wat ik niet voldoende kan verantwoorden ?

  1. Ik maakte maar een grapje over die klinkers hoor. Het is gewoon heel bijbels om klinkers weg te laten.

   Op deze zin “Ik geloof niet dat God een lievelingetje heeft” is wel het een en ander af te dingen 😉
   http://bit.ly/gfnUis

   Ik geloof dat Gods liefde ver rijkt en dat zijn genade groot is. We moeten inderdaad oppassen met ‘teksten naar ons toelezen’, maar als je gewoon leest wat er staat, geeft Paulus een veelbelovend perspectief. In principe denk ik dat de genade van God voor ALLE mensen geldt, maar dat we deze kunnen afwijzen omdat liefde zich niet laat dwingen. Maar ik heb niet de verwachting dat wij er op dit punt helemaal uitkomen, het zijn geen ‘alledaagse zaken’…

 7. ntrlk dt s z. mr mt lst tch wl ts gmkklkr (natuurlijk dat is zo, maar met leest toch wel iets gemakkelijker)

  over dat lievelingetje valt iets te zeggen inderdaad. ik geloof dat we individueel als lieveling beschouwt worden. zelfs jij =D.

  gelukkig is Gods genade zo groot dat Hij mij liefheeft.grappig. dat betekent dat die genade wel heel enorm moet zijn ;-).

  nee, maar , serieus gezien denk ik dat we inderdaad niet kunnen bevatten hoe diep de Genade van God gaat. zou me niet verbazen dat wij het totaal verkeerd zien en begrijpen met onze botte menselijke beredeneringen.

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s