Je kunt niet een volgeling van Jezus zijn en vreemdelingen benadelen, uitsluiten of uitbuiten

Dat lijkt me zo vanzelfsprekend dat ik er eigenlijk geen blogpost aan zou hoeven moeten wijden. Maar, ik hoor steeds meer mensen praten over buitenlanders alsof zij (op den duur) een bedreiging vormen. Ik maak me erg boos als ik medechristenen dingen hoor beweren die voortkomen uit xenofobie. Voor mij is elke vreemdeling in principe een onbekende vriend – tot het tegendeel blijkt.

Nationalisme is dom

Nee, het is op zich niet verkeerd om dankbaar te zijn voor je levensomstandigheden en trots te zijn op je afkomst (al moet je daar wel mee oppassen!), maar het is dom om te denken dat je een beter mens bent omdat je op een bepaald stukje van de aardbol bent geboren. Er zijn natuurlijke grenzen en er zijn duidelijke verschillen tussen culturen. Maar zelfs binnen onze landsgrenzen kunnen de verschillen groot zijn, een Limburger is geen Fries en een Zeeuw geen Groninger. Maar zoals het belachelijk is om te denken dat je als inwoner van Noord-Holland ‘beter’ of ‘beschaafder’ bent dan een inwoner van een andere Nederlandse provincie, zo is het onzinnig te denken dat je een beter mens bent omdat je geboren en getogen bent in een bepaalde plaats of een bepaald land.

Je bent zelf ook vreemd

Dit is zo vanzelfsprekend dat ik me er over verbaas dat ik er over moet schrijven, maar ik kan je verzekeren: ik moet er over schrijven omdat sommige mensen – waaronder helaas ook medegelovigen – kennelijk in de waan leven dat je als Nederlander beter bent dan een buitenlander / vreemdeling.  Als je wilt leven volgens de principes van de Bijbel, dan behandel je vreemdelingen met respect en discrimineer je niet. Je geeft mensen die uit een ander land komen in dit land dezelfde rechten en plichten. Je mag wel verwachten dat zij zich aanpassen aan de geldende wetten en cultuur – maar omgekeerd mag van een Nederlander verwacht worden dat hij of zij begrip heeft voor cultuurverschillen en aanpassingsproblemen. Nederlanders in het buitenland zijn ook niet altijd perfect aangepast en geïntegreerd. Verschillen tussen mensen en culturen zijn over het algemeen interessant, ze maken de wereld mooier en rijker en dat andere culturen een beetje ‘vreemd’ zijn hoeft je niet te bevreemden want je bent zelf ook vreemd.

God discrimineert niet

Discrimineren is onderscheid maken op oneigenlijke gronden. Dat doet God niet, dat deed Jezus niet en dat mogen christenen dus ook niet doen. Het is eerder zo dat de Bijbel voorbeelden geeft van extra zorg en aandacht die gegeven moet worden aan vreemdelingen en bijwoners. Als nationalisten uit onze tijd zich beroepen op ‘joods-christelijke waarden’, dan zouden gastvrijheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en vriendelijkheid daar bovenuit moeten springen. Een christen kan niet ongastvrij, onverdraagzaam, ongenadig en onvriendelijk zijn en toch beweren dat hij of zij Jezus volgt. Dat is vloeken in de kerk, letterlijk.

Ben ik naïef?

Nee. Ik zie heus wel dat er problemen zijn met buitenlanders in Nederland. Maar die problemen hebben we voor een groot deel aan onszelf te danken want wij hebben jarenlang geprofiteerd van gastarbeiders die werk deden waar wij ons te goed voor voelden. Nog altijd moeten er Polen gehaald worden omdat landgenoten te fijngebouwd of te hoogbegaafd zijn om aardbeien te plukken of asperges te steken. We hebben inderdaad een probleem en dat is het probleem van onze hoogmoed, ons egoïsme en onze ongebreidelde welvaart. We zijn zo gewend geraakt aan luxe, dat we zijn gaan denken dat we recht hebben op overdaad en rijkdom. De enge vorm van nationalisme die in onze tijd steeds meer terrein wint is niet anders dan collectief egoïsme. En het is waar dat we er beter aan doen om mensen te helpen in hun eigen land, dan dat we met grote volksverhuizingen worden geconfronteerd, maar we moeten niet vergeten dat door de eeuwen heen alle mensen een plek gezocht hebben waar zij een betere toekomst en meer welvaart konden vinden. Nederlanders die dat vroeger deden (naar Canada, Zuid-Afrika of Australië, bijvoorbeeld) waren emigranten en pioniers. Buitenlanders die nu op hun beurt naar ons land komen worden echter ‘gelukzoekers’ en ‘profiteurs’ genoemd. We meten met twee maten en zijn gewoon onverdraagzaam, hypocriet en egoïstisch.

Vreemdelingen

Ik kan me nog voorstellen dat er beperkingen gelden voor het aantal vreemdelingen dat een land kan opnemen. Volgens mij wordt dit echter verschrikkelijk overdreven en kunnen we als land en volk veel meer ruimte bieden dan we nu doen. Op cultureel en economisch gebied kunnen we alleen maar rijker en sterker worden als we buitenlanders eerlijke kansen geven – zo hebben we dat eeuwenlang gedaan en veel van onze beroemdste landgenoten waren immigranten en vluchtelingen. Dit heeft ons altijd sterker en rijker gemaakt. Ik ben dus persoonlijk helemaal niet bang voor een instroom van buitenlanders, we moeten er alleen voor zorgen dat vreemdelingen geen vreemdelingen blijven en dat zij niet in kansloze posities terechtkomen. Er wordt geroepen dat de multiculturele samenleving ‘mislukt’ is, maar ik geloof dat we gewoon onverdraagzaam en ongeduldig zijn. Ik vind het zorgwekkend dat politieke partijen die zich tot voor kort nog sterk maakten voor immigranten, nu ineens om dreigen te slaan naar het benauwde nationalisme van partijen die zij jarenlang bestreden hebben. Voor een deel is deze omslag puur opportunistisch, de partijen bewegen mee met de heersende mening. Maar ik vind dat politieke leiders duidelijk stelling moeten nemen tegen onverdraagzaamheid en discriminatie en dat we als rijk land de morele plicht hebben om mensen te helpen die het minder goed getroffen hebben.

Vluchtelingen

Ik maak me vooral zorgen over de veranderende houding ten aanzien van vluchtelingen. Mensen die hun land verlaten omdat zij gevaar lopen (omdat er onvoldoende water of voedsel is, of omdat zij in hun bestaan bedreigd worden door anderen) mag je niet de deur wijzen. Natuurlijk moet je zo goed mogelijk nagaan of de verhalen van vluchtelingen kloppen en is het verstandig om te onderzoeken of mensen na verloop van tijd weer veilig naar het land van herkomst kunnen terugkeren, maar je gaat als beschaafd land niet experimenteren met mensenlevens. Als Kenia grote groepen vluchtelingen uit Ethiopië en Soedan kan opvangen (met alle problemen van dien), dan moeten West-Europese landen ook hun verantwoording nemen – en dat gebeurt gelukkig ook. Opvangen in de regio verdient vrijwel altijd de voorkeur, ik geloof niet dat mensen er baat bij hebben nog verder van huis terecht te komen en zo volledig ontheemd te raken. Maar dat betekent dat we niet moeten bezuinigen op vluchtelingenwerk en ontwikkelingssamenwerking, maar dat we daar juist meer in moeten investeren. En dat investeren moet verstandig gebeuren, soms als noodhulp, maar liever met het oog op de langere termijn en gericht op opheffing van de afhankelijkheid van steun. Het is verstandig om daarbij in te zetten op bepaalde regio’s en daar als rijke landen onderling afspraken over te maken zodat de hulpverlening efficiënt verleend wordt en misstanden worden tegengegaan.

Als je vandaag nog een boodschap aan de Bijbel hebt, dan heeft de Bijbel vandaag nog een boodschap aan jou:

Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte. (Exodus 23:9)

En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God. (Leviticus 19:10)

Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God. (Leviticus 23:22)

Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. (Leviticus 25:23)

Voor de hele gemeenschap geldt een en dezelfde wet, voor jullie zelf en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen, voor alle komende generaties. Er bestaat voor de HEER geen onderscheid tussen jullie en vreemdelingen. (Numeri 9:14)

Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God. (Numeri 15:15)

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. (Deuteronomium 10:17-19)

Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. (1 Kronieken 19:15)

Dit land moeten jullie onder elkaar, onder de stammen van Israël, verdelen. Verdeel het door loting onder elkaar en onder de vreemdelingen die bij jullie wonen en kinderen verwekt hebben. Die gelden als geboren Israëlieten, en net als jullie zullen ook zij bij de stammen van Israël bezit krijgen. Een vreemdeling moeten jullie zijn bezit geven bij de stam waar hij woont – spreekt God, de HEER. (Ezechiël 47:21-23)

Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. (1 Korintiërs 14:11)

Zij allen [geloofshelden uit oudtestamentische tijden, Paul] zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. (Hebreeën 11:3)

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. (1 Petrus 2:11)

13 gedachten over “Je kunt niet een volgeling van Jezus zijn en vreemdelingen benadelen, uitsluiten of uitbuiten

  1. Ik heb nog steeds Twitterpauze hoor… 😉 Alleen blogposts verschijnen automatisch als link op Twitter en ik retweet nog wel eens wat en als er een goede reden is kruip ik weer even uit mijn zomerslaap.

 1. Ik vind dit te rigide geformuleerd. Allereerst zijn er momenten waarop Jezus zelf notabene heel intolerant met vreemdelingen omgaat. (mat. 15:22) waar hij een Kananese vrouw geen gelijke rechten toekent. Dat we vreemdelingen goed moeten behandelen is evident. Maar in de Bijbel worden ze regelmatig ingesloten bij de cultuur en de rituelen van Israël, m.a.w. er wordt inburgering van hen verwacht. Zij mogen bijvoorbeeld op de sjabbat ook niet werken. Een heel ander probleem is nog met welke bedoeling vreemdelingen hier zijn of gekomen zijn. Niet alle instroom van vreemdelingen in elke situatie is gewenst. En zeker niet als vreemdelingen zouden willen heersen over ons land. In GB zijn juist vandaag diverse gebieden ingesteld zie hier: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=13459 Dat hoeft geen enkel land te tolereren en het is ook niet perse christelijk dat wel te doen.

  1. Ik weet dat ik in mijn betoog heel nadrukkelijk op één been ga staan: we moeten gastvrij en verdraagzaam zijn. Tussen alle regels door zie je ook wel dat ik niet ongenuanceerd ben, problemen onderken en duidelijk aangeef dat er twee kanten aan deze medaille zitten: rechten en plichten, aanpassen en inschikken aan twee kanten.
   Over Jezus’ omgang met buitenlanders is nog wel iets meer te zeggen. Je hebt gelijk, op het eerste gezicht is Jezus hier heel rigide (veel meer nog dan ik in deze blogpost!) maar je moet dieper spitten en van jou verwacht ik dat zeker. Kijk dan ook even naar wat Jezus over een Romein en tot een Samaritaanse zegt. Hij sprak deze woorden uit in een tijd dat de boodschap van het Koninkrijk aan Israël werd verkondigd, maar er komt een tijd… In Christus is er geen onderscheid meer. De muur van verdeeldheid is weggevallen – ik hoef je er de bijbelteksten niet bij te geven, je kent ze wel.
   Ja, het is absurd om onze eigen wetgeving ondergeschikt te maken aan sharia-wetgeving – ik geloof niet dat ik daar hier een pleidooi voor heb gehouden. Maar Donner heeft erop gewezen dat je – als je democratie als hoogste norm ziet – ook daarin mee zult moeten gaan als de helft plus 1 het voor het zeggen heeft. Voor mij is democratie het best haalbare menselijke model, maar uiteindelijk luister ik naar de stem van mijn geweten en bovenal naar de hoogste wet waartoe ik geroepen ben: God liefhebben boven alles en mijn naaste als mijzelf. Wat er ook verandert, dat blijft.

 2. Ik kan het hier wel mee eens zijn hoor. Het toont allemaal in ieder geval aan dat we hier in een onvolmaakt systeem leven met democratie als het best haalbare. Lastig als niet democratische actoren de meerderheid halen en daarmee de minderheid van hun democratie beroven. Of Donner daar gelijk in heeft weet ik niet. We hebben er iets van ondervangen door voor een grondwetswijziging een 2/3 meerderheid en een heel proces te verlangen, Dat remt in ieder geval wat, maar voorkomt uiteindelijk niet. Ik blijf het van belang vinden onderscheid te maken tussen de méns die we liefhebben en een systeem of een religie die we afwijzen. En intussen blijven we onze naaste liefhebben. Zelfs onze vijanden, want die zijn er (blijkbaar) ook.

 3. Vincent van Gogh (woonde in Frankrijk), Ruud Gullit (uit Suriname), Michiel de Ruyter (op zee), dj Tiësto (Miami), Joop Zoetemelk (woont al tijden in Frankrijk), zelfs Pim Fortuyn (begraven in Italië), beroemde sporters, acteurs, kunstenaars – Hollandse glorie noemen we dat. Gek hè?

 4. Hallo Paul,
  sinds enige tijd volg ik je op twitter en lees je blog, ik leef in Deutschland en zou dit Artikel graag in het duits willen vertalen ,mag ik dat??Ik vind het heel de moeite waard dit ook in mijn vriendenkring te versturen en er over in diskussie te gaan, Jezus volgen willen we allemaal, maar de rest hapert vaak nog!Een fijn Weekend, god bless you, Julia Groenhout

  1. Dag Julia, geen probleem! Wat leuk dat je me via Twitter en mijn blog volgt. Ik hoor graag wat de reacties zijn op dit artikel in het Duits. Met vriendelijke groet, Paul

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s